Правила и условия

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта в world wide web (www.rir.bg), изразява своето съгласие относно изложеното по-долу:

Използване на уебсайта

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички произтичащи от това и свързани с това права. В случай че желаете да копирате или отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта, трябва да не премахвате бележките относно авторско право или други права. Зареждането или копирането по какъвто и да е начин на уебсайта не Ви дава никакво право на собственост върху която и да е част от него, програма или материал. Нямате право да възпроизвеждате (напълно или частично), да предавате (по електронен път или по друг начин), да изменяте или да използвате за каквато и да е търговска или друга цел уебсайта без предварително писмено разрешение за това от страна на Дружеството.

Без предложения

Достъпната на уебсайта информация не е и не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквито и да е права или за сключване на какъвто и да е договор. Вие следва да получите професионален съвет от компетентен специалист преди да вземете решение за встъпване във взаимоотношения с Дружеството, като преценката относно това е изцяло Ваша.

Без обвързаност

Дружеството предприема мерки информацията, която предоставя на своя уебсайт, да бъде събрана от достоверни източници. Все пак, Дружеството не може да гарантира напълно, че събраната от трети страни информация, както и мненията на трети страни, намиращи се на уебсайта, са точни, достоверни и пълни. Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта, се предоставят само с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта, са предоставени изцяло без гаранции от какъвто и да е вид.

Ограничения на отговорността

Дружеството не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомено за възможността от настъпването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или препращането към други уебсайтове.

Свързани уебсайтове

Следва да имате предвид, че получаването на достъп до други уебсайтове чрез уебсайта на Дружеството е изцяло на Ваша отговорност. Дружеството не извършва преглед и проверки относно който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на Дружеството. Дружеството не потвърждава и не носи каквато и да е отговорност относно съдържанието на такъв уебсайт, както относно предлаганите посредством такъв уебсайт продукти и услуги.

Ограничения

Уебсайтът на Дружеството не е предназначен за никое лице, относно което се прилага забрана за достъп до уебсайта. Лицата, спрямо които се прилага подобна забрана или са предвидени някакви други ограничения, трябва да се съобразят напълно с тях. В случай че такова лице наруши предвидените забрани или ограничения, единствено то носи отговорност за това.

Ние ви показваме правилните възможности

Изпратете Автобиография
icon top