Видео вместо скучно CV в PDF формат? Вижте нашите полезни съвети!

Видео вместо скучно CV в PDF формат? Вижте нашите полезни съвети!

Един от най-добрите начини да приковете вниманието на евентуалния си бъдещ работодател е да му изпратите видео CV. Видеото е отлично допълнение към традиционната текстова автобиография и може да ви помогне да блеснете сред останалите кандидати и в крайна сметка да получите мечтаната работа. В тази статия ще откриете полезни съвети как да заснемете видео CV, което ще разкрие истинската ви личност и качества пред потенциалните работодатели.

Какво представлява видео CV-то и кой има нужда от него?

Видео CV-то е кратък разказ за вашия опит и умения, заснет с камера. В клипа кандидатът обяснява защо даден работодател си струва да го назначи и какви ползи може да донесе той на компанията. Обикновено видео CV-тата се изпращат заедно с конвенционалните текстови автобиографии, за да помогнат на кандидатите да се откроят сред тълпата и в крайна сметка да бъдат поканени на интервю.

В миналото, видео презентации се изискваха единствено за публични позиции ТВ водещи, журналисти, мениджъри. Работодателите оценяваха способността на кандидатите да се изявяват публично и да задържат вниманието на аудиторията. С времето т. нар. меки умения започнаха да играят все по-важна роля при подбора на кандидати и за други позиции. Оценката им на базата на традиционно CV е доста трудна задача, докато видеото дава идеална представа за гъвкавите умения на даден кандидат.

Видео CV-то е и един по-креативен начин да представите своите умения и опит. Само си представете: в офиса седи HR, на който му се налага да преглежда стотици CV-та дневно, в които чете едно и също опит, образование, умения и т.н. Свят да ти се завие. Изведнъж обаче, се появявате вие с вашето видео като глътка свеж въздух в скучната рутина. Рекрутърът със сигурност ще ви запомни както и фактът, че сте освежили деня му.

Едно добро видео CV определено може да увеличи шансовете ви да получите мечтаната работа и да бъдете забелязани. Ако искате да го направите както трябва, обаче, трябва да се подготвите добре и да изпипате всички дребни детайли внимателно.

Добро видео CV

Колкото и прост да изглежда този формат, не всички се справят с него достатъчно добре. Има няколко важни правила, които трябва да спазите, за да създадете добро видео CV. Събрахме списък с най-добрите съвети от блогъри, редактори и рекрутъри за това как да говорите, какви дрехи да облечете и как да се държите пред камерата. Следвайте ги и успехът ще е на ваша страна!

Бъдете кратки

В най-добрия случай, видеото трябва да е с дължина 1-2 минути. Ако не можете да се вместите в това време, гледайте поне да не е по-дълго от 5 минути. Обикновено HR-ите са заети хора и едва ли ще имат много време за вас. Уважавайте този факт, както и репутацията си минута-два са повече от достатъчни, за да изразите основните си идеи, без да ставате скучни.

Напишете си сценарий

Не импровизирайте. Информацията, която споделяте във видео CV-то си, трябва да е добре обмислена и идеално структурирана, така че задължително трябва да си напишете текста предварително.

Най-добре е да разделите презентацията си на три части. Започнете с увода кой сте и за каква позиция кандидатствате. След това разкажете как можете да допринесете за компанията. Накрая, благодарете за вниманието и оставете данни за контакт.

Грабнете вниманието и се фокусирайте върху важните неща

Представете си, че сте режисьор и помислете какво би накарало бъдещия ви работодател да ви забележи и да ви запомни през първите 30 секунди от видеото. Това не означава, че през останалите минути до края му може да си позволите да сте скучни или да говорите празни приказки.

Помнете, видео резюмето на е стандартно CV. Искате да спечелите конкретна работа, така че се опитайте да се изразявате ясно и точно и да се фокусирате единствено върху елементите, които са важни за конкретната позиция.

Докато пишете сценария, помислете каква информация би накарал даден рекрутър да избере точно вас сред стотици други кандидати. Може да са вашите постижения на предишното работно място успешни проекти, специфични умения, амбиции за бъдещо развитие и усъвършенстване. Важното е да сте честни.

Изберете правилното облекло и интериор

Без тениски и крещящ интериор! Външният ви вид трябва да съответства на компанията и позицията, за която кандидатствате. Спортно-елегантният стил е безопасен избор, освен ако не кандидатствате за барабанист в рок банда. При всички положения, гледайте да се чувствате удобно в дрехите си. И не забравяйте без блестящи и прозрачни аксесоари изглеждат ужасно на камера!

Интериорът трябва да е дискретен и да не разсейва зрителя от най-важното нещо вас и онова, което казвате. Най-добре е да използвате офис стол и стена с неутрален цвят.

Изпипайте техническите детайли.

Забравете за снимките с iPhone 5. Качеството на картината трябва да е най-малко 720p. Уверете се, че звукът е ясен и достатъчно силен. Гледайте видеото да е възможно най-професионално заснето. Светлината е изключително важна уверете се, че е достатъчно добра. Сложете камерата на статив, за да не трепти образът. Ако не можете да се справите с монтажа потърсете помощ от експерт.

Инструкции: как да си направите видео CV

Е, време е за практическата част.

1. Започнете със сценария напишете си текста

Няма смисъл да търсите най-добрата камера и да се захващате с техническите детайли, ако нямате нужното съдържание в него е целият смисъл.

2. Подсигурете техниката

Когато сте готови с текста, можете да извадите камерата и останалата техника ако нямате всичко необходимо, поискайте назаем от приятелите си!

3. Изберете най-доброто място за снимките

Уверете се, че разполагате с правилния фон и добра светлина.

4. Погрижете се за външния си вид дрехи, прическа, грим?

Научете текста наизуст, нагласете си и репетирайте, за да изгладите възможните проблеми: време, гладкост, котка или куче в кадъра и т.н. Упражнявайте се, докато всичко не се получи идеално.

Готово! Сега вече можете да изпратите своето видео CV!

Бонус съвет:

  • Потърсете видеа на други кандидати за работа в интернет.
  • Вижте какво ви харесва във всяко видео, но не го копирайте.
  • Бъдете себе си честността и непринудеността винаги се ценят.

Заключение

Видео CV-то е страхотен допълнителен инструмент, чрез който можете да презентирате своите умения и опит, когато си търсите нова работа. То обаче не е билет, който ви гарантира 100% успех. И все пак, едно добро видео със сигурност ще ви помогне да се откроите от тълпата и е отлично допълнение към стандартното CV. Текстовите автобиографии помагат на работодателите да разберат повече за професионалния ви опит. Видео CV-тата, от друга страна, ви разкриват като човек и помагат на рекрутърите да разберат реално колко добре умеете да общувате и какъв е творческият ви потенциал.

A video resume is a short story about yourself shot using a camera. In the video, the candidate explains why an employer should hire them and what benefits they can bring to the company. Usually, video resumes are sent alongside a conventional text CV so candidates can stand out in the crowd and get invited for an interview.

In the past, video presentations were requested only for positions that were in the public eye TV anchors, journalists, managers. Employers would evaluate the public appearances and ability of candidates to hold the audiences attention. Later on, soft skills went higher on the agenda of recruiters looking for candidates in other positions, too. Judging them based on a traditional text-based CV is not an easy task, while a video resume gives a perfect snapshot of a candidates flexible skills.

A video resume is also a more creative way to present your skills and experience. Just imagine: a poor HR constantly reviewing hundreds of CVs listing a candidates experience, education, skills, and so on. Their head is spinning. And then, suddenly, you come up with your video as a breath of fresh air in the dull routine. The recruiter will suddenly remember you and the fact that you have freshened up their day.

A good video resume can definitely increase your chances of landing a job and will certainly get you noticed. However, if you want to be successful, you should do your homework and prepare all those small details that make all the difference.

A good video resume

As simple as this format may seem, not everyone can make it right. There are several essential rules for producing a good video resume for any vacancy. We made a list of the best tips and tricks from bloggers, editors and recruiters on how to speak, what to wear, and how to behave on camera. Follow them, and success will be on your side!

Keep it short

Your video should be 1-2 minutes long at best, and by all means no longer than five minutes. HRs are usually very busy and will hardly have a lot of time for you. Respect their time and your reputation a minute or two is more than enough to express your main ideas without getting boring.

Make a script

Dont improvise. The information you share in your video resume should be well thought-over and structured, so you should have the text written down in advance.

It is best to divide your presentation into three parts. Start with an introduction who you are and what vacancy you are applying for. Then comes the middle part, where you should tell how you can benefit the company. In the end, thank your audience for the attention and leave your contacts.

Grab the attention and focus on what matters most

Act as a director and think about what would make your future employer notice and remember you in the first 30 minutes of watching your video resume. This does not mean that you can be dull and meaningless in the rest of the video.

Remember, a video resume is not a CV. You are looking to land a particular job, so try to keep it simple and focus only on what matters for this specific job.

When working on your script, think about the information that could make a particular recruiter pick you among hundreds of other candidates. It may be your achievements in your previous job successful projects, specific skills, ambitions for future training and development. The critical thing here is, to be honest.

Choose the right outfit and interior

No T-shirt and distracting interior elements! Your looks should correspond to the company and positions you are applying for. Casual is a win-win option unless you are applying for a drummer in a rock band. By all means, make sure you feel comfortable in your outfit. And dont forget no glittery or transparent accessories they look awful on camera!

The interior should be discreet and not distract the viewer from the most important thing you and what youre saying. It is best to use an office chair and a neutral-coloured wall.

Work on the technical details

Forget about shooting your video on an iPhone 5. The video quality should be at least 720p, and make sure the sound is crisp and clear. It would help if you tried to produce a video as professionally as possible. Light is essential make sure it is good enough. Put your camera on a tripod, so the image doesnt twitch. If you cant handle the editing ask an expert for help.

Instruction: how to make a video resume

So, now its time for the practical part.

1. Start working on the script write your speech

There is no point in looking for the best camera and work on the rest of the technical details unless you have the content in place thats the whole point.

2. Get the equipment in place

When youre done with your speech, you can bring out your camera and other stuff if you dont have all you need, ask your friends!

3. Pick the best place to make the footage

Make sure you have the right background and good light.

4. Work on your image clothes, hairdo, makeup?

Learn your text by heart, get yourself all nicely dressed and ready, and do some tests to eliminate any possible issues: time, smooth text, a cat or a dog in the frame, etc. Rehearse until you get it all perfect.

And now youre done. You are ready to send your video resume!

Bonus tip:

  • Search the internet for videos uploaded by other candidates.
  • See what you like in each video, but dont just copy them.
  • Be yourself honesty and straightforwardness is always appreciated.

Conclusion

A video resume is a great additional tool to present your skills and experience when looking for a new job. Of course, it is not a 100% ticket to success. Still, a nice video will certainly help you stand out in the crowd and is an excellent addition to a standard CV. Text resumes help employers find out more about your professional experience. In contrast, video resumes reveal you as an individual and help recruiters get an actual idea of your communication skills and creativity.

Споделете:
icon top