Нови възможности за наемане на квалифицирани кадри

Нови възможности за наемане на квалифицирани кадри
RIR подкрепя бизнеса посредствомуслугата сиПосредничество прииздаванена“Единно разрешително запребиваване и работа“ и „Синя карта“ за кадри от страни извън ЕС

В последните години все повече работодателите се оплакват от недостиг на квалифицирани кадрив почти всички сфери и това неминуемо води до надпревара между компаниите за тяхното привличане и задържане Изправени пред недостига на български специалисти, компаниите все по-активно търсят алтернативиизвън България и Европейски Съюз

Съществуващото трудово и миграционно законодателство в България поставя сериозни ограничения по отношение на наемането на кадри от страни извън ЕС. Те трябва да са законно пребиваващи в страната, като процеса за получаване на разрешение започва още преди да се преместят в България.

В момента много малко компании извършват дейности по внос на специалисти от страни извън ЕС, притеснени от бюрокрацията и сложността на получаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“ или „Синя карта“ на чужденец.

Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR)е една от малкото агенции на пазара на труда в България, която помага на своите клиенти-работодатели, решили се да наемат квалифицирани кадри от страни извън ЕС.Назначаването на специалисти с разрешение за работа, гарантира намаляване на човекопотока в компаниите и свиване разходите за постоянно обучение на нов персонал. Разрешението за работа се издава за точно определена длъжност за съответния работодател. Такъв служител не може да смени работодателя си, без да напусне държавата и без да мине целия процес за издаване на „единно разрешение за пребиваване и работа“.

Какво трябва да знае българския работодател преди да стартирапроцедурата по кандидатстване за „единно разрешение за пребиваване и работа“?

Цялата процедура, от стартирането на подготовката за кандидатстване до пристигането на чужденеца в България, продължава средно от3 до 5 месеца, като е свързана с много документация и работа с различни институции. Това е една от основните причини компаниите да се обръщат към подизпълнители.

В общия случай за кандидатстване за достъп до пазара на труда в България, броят на гражданите

на трети държави, работещи за местния работодател не трябва да надвишава 20 на 100 от числеността на персонала, а за малки и средни предприятия – 35 на 100. До скоро квотата беше 10 на 100.

Също така е необходимо трудовото възнаграждение да осигурява необходимите средства за издръжка в страната съобразно размера, установен с акт на Министерски Съвет.

За да обоснове необходимостта от наемане на работа на гражданин на трета държава, работодателят е задължен да извърши предварително проучване на пазара на труда (пазарен тест), което обхваща периода от минимум 15 дни до 3 месеца непосредствено преди подаването на заявление за достъп до пазара на труда. Проучването трябва да бъде проведено в национални и местни средства за масово осведомяване, включително в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) по местонахождение на работното място, за което кандидатства работникът – гражданин на трета държава. Работодателят е задължен при обявяване на свободно работно място да представи информация относно: изискванията за заемане на длъжността; възнаграждението и другите социални придобивки. Всички тези задължения са включени в услугата, която екипът на RIR предлага.

Разрешение за достъп до пазара на труда се предоставя за срока, за който на чужденеца се предлага договор за работа, ноне повече от една година. За наетите по трудово правоотношение, разрешението може да бъде продължено двукратно за срок до 12 месеца – общо три години, след което при желание на Работодателя да продължи да работи със съответния служител, следва подписване на нов Договор и стартиране на процедурата по кандидатстване за „единно разрешение за пребиваване и работа“ от начало, като се следват същите процедури, както в самото начало. Максималния срок за издаване на разрешение тип „Синя карта“ е 4 години.

Екипът на Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR) е специализиран в услугата и успешноработи с едни от най големите Аутсорсинг компании в България, както и с редица ИТ компании на нашия пазар.

Повече за услугата, може да видитетук.

Споделете:
icon top