Наемане на кадри от страни извън ЕС. Настоящите предизвикателства и възможности пред работодателите

Наемане на кадри от страни извън ЕС. Настоящите предизвикателства и възможности пред работодателите

Българските компании, изправени пред недостига на български специалисти, проучват все по-активно как да наемат чужденци на работа. В много отрасли има глад за качествени кадри и това води до надпревара между компаниите за тяхното привличане. В същото време каналите за набиране на кандидати са доста ограничени.

Съществуващото трудово законодателство поставя сериозни ограничения по отношение на наемането на кадри от страни извън ЕС. Те трябва да са законно пребиваващи в страната, като кандидатстването за получаване на разрешение става още преди да се преместят в България.

В момента много малко компании извършват дейности по внос на специалисти от страни извън ЕС, притеснени от бюрокрацията и сложността на получаване на разрешение за работа на чужденец.

Ние го правим за Вас!

Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR) е една от малкото агенции на пазара на труда в България, която помага на своите клиенти-работодатели, решили се да наемат клалифицирани кадри от страни извън ЕС. Услугата по едно назначение на специалисти с разрешение за работа, гарантира намаляване на човекопотока в компаниите и свиване разходите за постоянно обучение на нов персонал. Разрешението за работа се издава за точно определена длъжност за съответния работодател. Такъв служител не може да смени работодателя си, без да напусне държавата и без да мине целия процес за издаване на „единно разрешение за пребиваване и работа“.

Какво трябва да знае българския работодател преди да стратира процедурата по кандидатстване за „единно разрешение за пребиваване и работа“

Процедурата продължава средно между 3-5 месеца, като е свързана с много документация и работа с различни институции. Това е една от основните причини компаниите да се обръщат към подизпълнители.

Разрешение за работа се издава на чужденец, който притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната работа или длъжност, съобразно обществените потребности и пазара на труда и при условие, че общият брой работещи чужденци, граждани на страни извън ЕС, в дадената компания не надхвърля 10%.

Също така е необходимо трудовото възнаграждение да осигурява необходимите средства за издръжка в страната съобразно размера, установен с акт на МС.

Разрешение за достъп до пазара на труда се предоставя за срока, за който на чужденеца се предлага договор за работа, но за не повече от една година. За наетите по трудово правоотношение, разрешението може да бъде продължено двукратно за срок до 12 месеца – общо три години, след което при желание на Работодателя да продължи да работи със съответния служител, следва подписване на нов Договор и стартиране на процедурата по кандидатстване за „единно разрешение за пребиваване и работа“ от начало, като се следват същите процедури, както в самото начало.

Статистика за издаването на разрешителни за работа

По данни на Националния икономически съвет рез първото полугодие на 2017 са издадени 395 разрешения за постоянна работа у нас на граждани от 39 държави, извън ЕС. 105 от тях са за внос на високо квалифицирани специалисти, които ще получат „Синя карта“ и които няма да полагат пазарен тест, за да доказват уменията си.

Споделете:
icon top